Login Form

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การสร้างวัฒธรรมองค์ในการต่อต้านการทุจริต

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

ขอให้คำมันสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  “โรงเรียนสุจริต”  ดังนี้

            1.  เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

            2.  เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน

            3.  เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต  ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

                 ทั้งหมดนี้เพื่อธรรมรงความเป็นชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล

 

.