Login Form

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

อำหน้าหน้าที่ของสถานศึกษา

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

- จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
-จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
- พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน
- ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
- กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
- ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

 

บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ


- จัดรูปแบบการศึกษา
- จัดกระบวนการการศึกษา
- บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน
- เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
- จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ปกครองดูแลบำรุงทรัพย์สินฯ
- พัฒนาบุคลากร นักเรียน ด้านเทคโนโลยีฯ (ม.65-66)


 อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ
- ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6
- เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
- จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม
- ดำเนินการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด


 อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
- บริหารกิจการสถานศึกษา
- ประสาน ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
- เป็นผู้แทนสถานศึกษา
- จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
- อนุมัติประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย

 

.