Login Form

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

รับสมัครนักเรียน 2562

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัครและกำหนดเวลา  ดังต่อไปนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561  หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 เป็นโสด
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
2.2 ปพ.1  หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิม  แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561  หรือเทียบเท่า (ฉบับถ่ายเอกสาร)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  มารดา  (ฉบับถ่ายเอกสาร)
2.4 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  2  แผ่น  (ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ)
 
3. คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2561 หรือเทียบเท่า
3.2 ไม่จำกัดอายุ
3.3 เป็นโสด
3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
4.  หลักฐานการรับสมัคร
4.1  ใบสมัครของโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
4.2  ปพ.1  หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิม  แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา  2561  หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิม  แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  มารดา  (ฉบับถ่ายเอกสาร)
4.4  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  2  แผ่น (ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ)
 
5.  กำหนดการรับสมัคร
งดทำการรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง
5.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  รับสมัครตั้งแต่วันที่  22-23 และ 25 – 27  มีนาคม  2562
5.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  รับสมัครตั้งแต่วันที่   22-23 และ 25– 27  มีนาคม  2562
(เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
6. สถานที่สมัคร
ห้องบานสายทองโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
 
7. สอบคัดห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วันที่  31  มีนาคม  2562  (เวลา  09.00 – 12.00  น.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  วันที่  31  มีนาคม  2562  (เวลา  09.00 – 12.00  น.)
 
8. ประกาศผลสอบและรายงานตัว  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วันที่  2  เมษายน  2562  (เวลา  09.00 – 16.30  น.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  วันที่  2  เมษายน  2562  (เวลา  09.00 – 16.30  น.)
 
9. มอบตัวและปฐมนิเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วันที่  4  เมษายน  2562  (เวลา  09.00 – 16.30  น.)
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  วันที่  4  เมษายน  2562  (เวลา  09.00 – 16.30  น.)
 
10. กำหนดวันเปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่  1/2562   

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชวา ป้องขวาเลา

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เยี่ยมชม

201632
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
8
132
583
200026
3387
3792
201632

หมายเลยIP: 35.175.113.29
Server Time: 2020-02-27 04:28:34

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


.