Login Form

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

    ยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

ประด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
    2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
          2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง. การศึกษา
       2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด.  การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
      3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
      5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวัญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
      6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
      1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
      2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
      3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา    ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
      4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ     ผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชวา ป้องขวาเลา

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เยี่ยมชม

451993
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
1220
1422
5686
435522
31179
36499
451993

หมายเลยIP: 3.238.88.35
Server Time: 2021-04-21 19:03:35

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


.